Стаття 17. Правила страхування

Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

♦ перелік об'єктів страхування;

♦ порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;

♦ страхові ризики;

♦ виключення із страхових випадків і обмеження страхування;

♦ строк та місце дії договору страхування;

♦ порядок укладення договору страхування;

♦ права та обов'язки сторін;

♦ дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

♦ перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

♦ порядок і умови здійснення страхових виплат;

♦ строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат Стаття 17. Правила страхування;

♦ причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування;

♦ умови припинення договору страхування; порядок вирішення спорів;

♦ страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;

♦ страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;

♦ особливі умови.

У разі, якщо страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати ці нові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого органу.

Уповноважений орган має право відмовити у видачі ліцензії та реєстрації правил чи змій та (або) доповнень до них, якщо подані правила страхування або зміни чи доповнення до Стаття 17. Правила страхування них суперечать чинному законодавству, порушують чи обмежують нрава страху­вальника або не відповідають вимогам цієї статті.

Стаття 18. Укладання і початок дії договору страхування

Для укладання договору страхування страхувальник подає страховику письмову заяву за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти договір страхування. При укладанні договору страхування страховик має право запросити у страхувальника баланс або довідку про фінансовий етап, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страховиком страхового ризику.

Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

Договір страхування набирає чинності з моменту внесения першого страхового платежу, якщо інше не Стаття 17. Правила страхування передбачено договором страхування.

Договір страхування житія може бути укладений як шляхом складання одного документа (договору страхування), підписаного сторонами, так і шляхом обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. У разі надання страхувальником письмової заяви за формою, встановленою страховиком, що виражає намір укласти договір страхування /такий договір може бути укладений шляхом надіслання страхувальнику копії правил страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса), який не містить розбіжностей з поданою заявою. Заява складається у двох примірниках,

копія заяви надсилається страхувальнику з відміткою страховика або його уповноваженого представника про прийняття запропонованих умов страхування.


documentaxwnapd.html
documentaxwnhzl.html
documentaxwnpjt.html
documentaxwnwub.html
documentaxwoeej.html
Документ Стаття 17. Правила страхування