Теориялық мағлұмат

Стильдік әр түрлі анықтаулар жазуда 70-тен аса оның түрлі қасиеттерін көрсетуге болады. Жалпы жұмыс атқару кезінде кітаптар соңында берілетін анықтамаларды пайдалану қажет.

Стильдегі оның қасиеттерін мынадай топтарға бөліп беру қалыптасқан:

· қаріп (қаріп);

· түстер;

· мәтін;

· өрістер мен жақтаулар (поля и рамки);

· сыртқы түрлері.

Стильдерде қолданылатын өлшем бірліктері төменде көрсетілген.

1-кесте

Белгіленуі Атауы Мысалы
in Дюйм
cm Сантиметр
mm Миллиметр

рх Пиксел
pt Пункт
рс Пики
% Проценты

Пункттер мен пикалар — типографиялық өлшем бірліктері, олар қаріп көлемін немесе оның кеглін береді.

Word-та, мысалы, б Теориялық мағлұматұл параметр 8-ден 72 пт-ке дейін. Бұл кегльдің пунктпен берілген мөлшері. 1 типографиялық пт = 1/72дюйм= 0,375 мм. Бұл символдың өз мөлшері емес, оның “ұпай” («очко») мөлшері, яғни типографиядағы сол символды (литер) ойып орналастыратын матрица биіктігі. Оның мөлшері литер мөлшерінен үлкен. Мысалы, кеглі 10 қаріптің бас әрпінің көлемі 7 пункт шамасында болады.

Кітап шығаруда – мәтін көлемі 10 немесе 12 пт болады. Тақырыптар үшін — үлкенірек кегль, ал сілтемелер мен ескертпелер үшін кішірек (әдетте 8 пт) мәндері қолданылады.

Пика — үленірек өлшем бірлігі. 1 пика = 12 пт.

Пайыздық өлшем (процентный отсчет) негізгі мөлшерге байланысты болады Теориялық мағлұмат. Қаріптер үшін — ағымдағы мән негізге алынады. Пайызды пайдалану ыңғайлы болып саналады. Егер программалаушы браузердегі қаріп көлемін стильдерде пайызбен беріп отырса, олар пропорциональ түрде өзгереді.

font-family қаріп түрі(шрифт типі).Бұл стильдік қасиет қаріптің гарнитурасы атын (мысалы, Arial) немесе оның топ атауын (родовое имя) көрсетеді:

serif – шығыңқы қаріп (с засечками – серифный);

sans-serif – жұмыр қаріп (без засечек – рубленый);

monospace – ені бірдей қаріп (моноширинный қаріп – символдарының ендері бірдей).

1 сурет.Серифтік қаріп

2 сурет. Жұмыр қаріп

3 сурет.Бірдей енді қаріп

Гарнитура — бір қаріп символдарының сызылымдары жиыны (набор начертаний символов одного шривта).

Б Теориялық мағлұматұл – тіке және курсивтік сызылым, қарайтылуы (жирность), литер ені (қысыңқы, қалыпты, созылмалы) және кеглі әр түрлі болуы мүмкін деген сөз.

Қаріптер серифтік (шығыңқы - с засечками) и жұмыр (рубленые - без засечек) болады. Шығыңқы қаріп —Times гарнитурасы, жұмыр қаріп — Helvetica немесе Arial гарнитурасы.

Серифтік қаріптер жеңіл оқылады. Төменгі сериф көзге жылы көрінеді.

Жұмыр қаріптер тек тақырыптар үшін қажет.Серифтік қаріп негізгі мәтін үшін, ал жұмыр — тақырыптар немесе майда ескертпелер үшін керек.

Тағы екі топ: пропорциональ және ені бірдей (моноширинные Теориялық мағлұмат) қаріптер бар.

Бірдей енді қаріптер баспа машинкасындай етіп басады. Олар мынадай тәгтерден пайда болады: , , , , .

Кәдімгі мәтін пропорциональ қаріппен басылады. Оларда әр түрлі символдар ені әр түрлі, 1 – енсіз, ж – енді.

Пропорциональ қаріп бірдей енді қаріпке қарағанда жеңіл оқылады. Пропорциональ қаріп негізгі мәтін үшін, ал бірдей енді қаріп — программалар үшін қажет болып саналады

Times және Helvetica гарнитуралары — пропорциональ.

Courier гарнитурасы - бірдей енді қаріп .

Кез келген графикалық операциялық жүйеде үш стандартты гарнитура бар, Windows үшін:

Times Roman — серифтік қаріп;
Arial — жұмыр қаріп;

Courier — бірдей енді қаріп.

Үнсіз келісім бойынша (по умолчанию) браузер Теориялық мағлұмат қалыпты мәтін үшін Times Roman қаріпін, ал программалар үшін – Courier қарпін (бірдей енді) пайдаланады.

Сайт үшін өз гарнитураңды көрсету қажет емес, ондай қаріп компьютерде болмаса, ол иероглифке айналып кетеді. Жергілікті (локальды) гипермәтін үшін кез келген қаріп жарайды. Ал Интернет желісі үшін тек топты ғана көрсету жеткілікті шығар немесе қаріпі қоса жіберіп, оны орнату ережесі де бірге берілуі тиіс.

font-family қасиеті үшін бір емес, бірнеше қаріп көрсеткен абзал (үтір арқылы бөліп), мысалы:


documentaxxlfhh.html
documentaxxlmrp.html
documentaxxlubx.html
documentaxxmbmf.html
documentaxxmiwn.html
Документ Теориялық мағлұмат